E f e k t y w n o ś ć pracowników mierzy się, porównując elementy wyjściowe z oczekiwaniami wyrażonymi w formie celów. Aby wykazać się efektywnością należy zredukować rozbieżność do zera. Pomogą w tym, między innymi, skuteczne narzędzia k o m u n i k a c j i poprawiające p r z e p ł y w  i n f o r m a c j i  i  o b n i ż a j ą c e  p o z i o m  k o n f l i k t ó w. Pomocne będą również: techniki  o r g a n i z a c j i  p r a c y, umiejętne wykorzystywanie i n d y w i d u a l n y c h  p r e d y s p o z y c j i pracowników, oraz promowanie środowiska p r a c y z e s p o ł o w e j. Podniesienie efektywności osobistej pracowników jest sposobem na większą efektywność firmy.

Celem szkoleń z obszaru Efektywność jest wsparcie osób chcących poprawić skuteczność swoich działań oraz zespołów, do których należą, lub którymi kierują.

  • Komunikacja interpersonalna
  • Asertywność
  • Typologia
  • Coaching
  • Kreatywność
  • Innowacyjność
  • Organizacja i prowadzenie zebrań
  • Prezentacja i autoprezentacja
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie stresem


W zależności od celów i oczekiwanych rezultatów szkolenia, możemy je przeprowadzić w różnej formie, np. dwudniowego warsztatu lub cyklu rozwojowego, w formule blended learning albo outdoor.
Możliwości jest wiele. Więcej o formach szkolenia z tego obszaru znajdziesz »TUTAJ«

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie. Zapraszamy do kontaktu.

19286
Przeszkolone osoby
582
Przeszkolone organizacje
99%
Poziom satysfakcji uczestników

Login Form