Change Management™ Foundation (Katowice – Edycja XI)

Data: 05/11/2019 - 07/11/2019

Radzenie sobie ze zmianami i wpływ zmian jest priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zrozumienie ludzkiej strony zmian, wielorakości zmian, które wpływają na organizację, umiejętność identyfikowania i współpraca z interesariuszami w inicjatywie zmian, umiejętność oceny wpływu zmian czy też radzenia sobie z oporem przed zmianami to podstawowe elementy, które pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia.

To szkolenie pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnej zmiany i zminimalizowanie ryzyka (koszty, opóźnienia, utratę zaangażowania pracowników, reputację) związanego z nieudanymi inicjatywami.

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management™ Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian.

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management™ Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.

Szkolenie Change Management™ Foundation jest skierowane do:

 • członków zespołów pracujących nad inicjatywą zmiany
 • członków zespołów ds. zmian
 • liderów zespołów
 • managerów zmiany
 • agentów zmainy

czyli do osób:

 • odpowiedzialnych za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji
 • oceniających gotowość organizacji i jej zdolności do zmian
 • pozyskujących zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu
 • opracowujących strategię dla interesariuszy
 • angażujących ludzi w proces zmian
 • komunikujących zmiany
 • zarządzających projektami zmian i pomiarem postępu zmian
 • odpowiedzialnych za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji
 • oraz do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management™ Foundation.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki
 • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian
 • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji
 • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach
 • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian
 • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian.

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji
 • definiować wizję zmian
 • rozpoznać różne typy procesów zmiany
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę
 • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju
 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian
 • doceni wpływ zmian na organizacje.

Dzień I

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień II

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach – czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji
  • Szczegółowe informacje o usłudze

Dzień III

 • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
  • Gotowość do zmiany
 • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
  • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management™ Foundation
  • Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik
 • Certyfikowany międzynarodowy egzamin APMG Change Management™  Foundation

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

KATARZYNA WOLNA-BELSKA – dyrektor rozwoju Doskam, doradca, trener

Master Business Trainer, dyrektor rozwoju w Doskam, certyfikowany coach i akredytowany trener Change Management oraz AgilePM®. Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem. Doradza firmom z sektora MŚP i korporacjom. Wprowadza elementy turkusu w styl zarządzania. Trener z wieloletnim doświadczeniem. W jej warsztatach i sesjach wzięło udział ponad 6 000 osób.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.
3 dni szkoleń prowadzonych w formie interaktywnej:
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia, akredytowany przez APMG
 • Indywidualne konsultacje z trenerem po szkoleniu
 • Przerwy kawowe i lunch

Cena szkolenia: 3 350,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób wpływa na wysokość zniżek. Jeśli barierą wzięcia udziału w szkoleniu jest cena prosimy o kontakt.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management™ Foundation w formie papierowej
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim (opcjonalnie on-line w j. angielskim)
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

W Bazie usług rozwojowych egzamin występuje jako osobna Usługa. (W przypadku zakupu egzaminu za pośrednictwem BUR do jego ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% (149,50 zł)).

Szkolenie dofinansowane
SKU: CM_KTW_eX-1 Kategoria: Tag: