online

Change Management Foundation (online)

Data: 14/07/2020 - 16/07/2020

Doskam-APMG Change Management

 

Radzenie sobie ze zmianami i wpływ zmian jest priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zrozumienie ludzkiej strony zmian, wielorakości zmian, które wpływają na organizację, umiejętność identyfikowania i współpraca z interesariuszami w inicjatywie zmian, umiejętność oceny wpływu zmian czy też radzenia sobie z oporem przed zmianami to podstawowe elementy, które pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia.

To szkolenie pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnej zmiany i zminimalizowanie ryzyka (koszty, opóźnienia, utratę zaangażowania pracowników, reputację) związanego z nieudanymi inicjatywami.

Pobierz broszurę szkolenia

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian.

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management™ Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.

Szkolenie Change Management Foundation jest skierowane do:

 • członków zespołów pracujących nad inicjatywą zmiany,
 • członków zespołów ds. zmian,
 • liderów zespołów,
 • managerów zmiany,
 • agentów zmainy.
czyli do osób:
 • odpowiedzialnych za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji,
 • oceniających gotowość organizacji i jej zdolności do zmian,
 • pozyskujących zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu,
 • opracowujących strategię dla interesariuszy,
 • angażujących ludzi w proces zmian,
 • komunikujących zmiany,
 • zarządzających projektami zmian i pomiarem postępu zmian,
 • odpowiedzialnych za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji,
 • oraz do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management Foundation.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki,
 • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian,
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian,
 • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji,
 • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach,
 • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian,
 • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian.

 

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian,
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji,
 • definiować wizję zmian,
 • rozpoznać różne typy procesów zmiany,
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian,
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.

 

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę,
 • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian,
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian,
 • doceni wpływ zmian na organizacje.

Dzień I

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień II

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach – czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji

Dzień III

 • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
  • Gotowość do zmiany
 • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
  • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation
  • Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik
 • Certyfikowany międzynarodowy egzamin APMG Change Management Foundation

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

Trener: Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Certyfikowany Trener AgilePM®. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

 

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w formie distance learning
 • 3 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
 • bezpośrednio po szkoleniu odbywa się egzamin.

 

Egzamin:
 • egzamin składa się z 50. pytań jednokrotnego wyboru,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 25 poprawnych odpowiedzi,
 • czas trwania 40 minut,
 • egzamin jest w wersji online w j. polskim lub angielskim (opcjonalnie w formie ProctorU (termin egzaminu dowolny) za dopłatą),
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Change Management Foundation wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • certyfikat Change Management  jest bezterminowy.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 3 300,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób oraz termin zgłoszenia wpływają na wysokość zniżek.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Foundation w formie cyfrowej,
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim, opcjonalnie w j. angielskim (koszt 700 zł zawarty jest w cenie szkolenia. Akcje promocyjne nie dotyczą tej części ceny szkolenia),
 • Certyfikat Change Management Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),

Cena nie zawiera certyfikowanego podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”.w j. angielskim, wersja papierowa lub cyfrowa (zakup nie jest wymagany do szkolenia ale stanowi on kompendium wiedzy i jest zalecany do egzaminu na poziomie Practitioner) – Można go zakupić w cenie 252 zł + koszt wysyłki (w przedziale od 8 do 35 złotych).

 

Szkolenie dofinansowane

Możesz lubić także…

SKU: CM_F_Online_VII Kategoria: Tag: