Usługi dofinansowane

Czy wiesz, że możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości około 5000 złotych na jednego pracownika? Jeśli jesteś samozatrudniony i nie posiadasz innych pracowników oprócz siebie, rownież możesz otrzymać dofinansowanie.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zarejestrowana jest firma, możesz zdobyć dofinansowanie do szkoleń w wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Usługi dofinansowane + refinansowane (80+20)

Czy wiesz, że nasza firma umożliwi Tobie przeszkolenie się praktycznie bezkosztowo! Proponujemy współpracę, która umożliwi przeszkolenie siebie bądź pracowników bez obciążenia finansowego.

Oznacza to, że na końcu procesu to szkolenie jest dla Twojej firmy za darmo! Zdobądź dodatkowe kompetencje, wyprzedź konkurentów biznesowych!

Po szczegóły zadzwoń (32) 231 01 13 lub 663 310 112, napisz do nas info@doskam.pl albo zagadaj na mesengerze  lub odwiedź nasze biuro. 

Proces realizacji usług rozwojowych z dofinansowaniem:

Dofinansowanie 1

Należy pamiętać, że w Bazie Usług Rozwojowych każda firma szkoleniowa może wpisać swoją usługę. Jednak tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez PARP mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich.

Poniżej certyfikat DOSKAM, który poświadcza, że nasze szkolenia spełniają standardy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – SUS 2.0.

Dofinansowanie 2

Podmiotowy System Finansowania (PSF)

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Ile wynosi poziom dofinansowania dla wybranej przez Twoją firmę usługi rozwojowej?

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  •  80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób),
  • 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych (do 50 osób),
  • 50% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 250 osób).

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki, np. na usługę kierowany jest pracownik o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnością, czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu.

Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu popytowym tj. umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych.

Powyższe dane mogą się róznić w zależności od województwa i projektu aktualnie realizowanego przez Operatora PSF.

To funkcjonująca pod adresem http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców, w której znajdują się usługi o wysokiej jakości oferowane przez wiarygodne, doświadczone i kompetentne firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych

Rejestracja firmy na stronie Bazy Usług Rozwojowych, która kieruje jednego lub więcej pracownika na usługę jest warunkiem koniecznym, aby starać się o dofinansowanie. Następnie osoba lub osoby kierowane na usługę rejestrują się indywidualne na stronie Bazy Usług Rozwojowych.  Pracownik to osoba świadcząca usługi na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenia, o działo, umowy agencyjnej, umowy cywilnoprawnej, wspólnik.

Dodatkowe wymogi

Przy składaniu wniosku należy posiadać aktualne oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Oświadczenie ważne jest trzy miesiące. 

Wybór Operatora i złożenie wniosku

Za przyznanie dofinansowania na usługę rozwojową, a potem jego rozliczenie odpowiedzialny jest tzw. Operator PSF. W kazdym województwie działają inny Operatorzy. Kwota dofinansowania do szkoleń również może się różnić.

Obecnie (2021) ze srodków PSF nie mogą skorzystać pracodawcy z województw mazowieckiego i pomoskiego.

Na terenie woj. śląskiego sześciu Operatorów przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Współpracuje z nimi kilkunastu Partnerów, którzy również przyjmują wnioski, aby pracodawca mógł go złożyć jak najbliżej lokalizacji swojej firmy.

Po otrzymaniu dofinansowania przedsiębiorca podpisuje umowę z Operatorem, następnie bierze udział w usłudze rozwojowej, ocenia jej jakość na stronie Bazy Usług Rozwojowych i rozlicza dofinansowanie.  Złożenie wniosku winno odbyć się minimum 2 miesiące przed datą realizacji usług, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy (dotyczy woj. śląskiego).

Karajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wynikających z potrzeb firmy. 

Ile wynosi poziom dofinansowania dla wybranej przez Twoją firmę usługi rozwojowej?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

  • 100% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób)
  • 80% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych
  • Maksymalna kwota wsparcia na osobę w ciągu jednego roku wynosi ok. 12.000 zł

Gdzie złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wybrać szkolenie oraz złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi złożyć dokument aplikacyjny do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o dofinansowaniu przedsiębiorca podpisuje umowę z urzędem pracy. Po realizacji szkolenia przedsiębiorca dostarcza do urzędu potrzebną dokumentację w celu rozliczenia usługi.

Akademia Menedżera MŚP 

To model finansowania usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w  tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania w ramach PSF w Twoim województwie.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach:
Dział Szkoleń info@doskam.pl tel. 32 231 01 13