Usługi dofinansowane

Czy wiesz, że możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości około 5000 złotych na jednego pracownika? Jeśli jesteś samozatrudniony i nie posiadasz innych pracowników oprócz siebie, rownież możesz otrzymać dofinansowanie.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zarejestrowana jest firma, możesz zdobyć dofinansowanie do szkoleń w wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Proces realizacji usług rozwojowych z dofinansowaniem:

Dofinansowanie 1

Należy pamiętać, że w Bazie Usług Rozwojowych każda firma szkoleniowa może wpisać swoją usługę. Jednak tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez PARP mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich.

DOSKAM legitymuje się certyfikatem SUS 2.0, który poświadcza, że nasze szkolenia spełniają standardy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Dofinansowanie 2

Podmiotowy System Finansowania (PSF)

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Ile wynosi poziom dofinansowania dla wybranej przez Twoją firmę usługi rozwojowej?

Województwo ślaskie

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  •  80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób),
  • 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych (do 50 osób),
  • 50% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 250 osób).

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki, np. na usługę kierowany jest pracownik o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnością, czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu.

Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu popytowym tj. umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych.

Pozostałe województwa

Wysokośc dofinansowania oraz podziałpuli dostępnych środków jest zależne od aktualnie realizowanych projektów przez Operatorów PSF.

To funkcjonująca pod adresem http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców, w której znajdują się usługi o wysokiej jakości oferowane przez wiarygodne, doświadczone i kompetentne firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych

Rejestracja firmy na stronie Bazy Usług Rozwojowych, która kieruje jednego lub więcej pracownika na usługę jest warunkiem koniecznym, aby starać się o dofinansowanie. Następnie osoba lub osoby kierowane na usługę rejestrują się indywidualne na stronie Bazy Usług Rozwojowych.  Pracownik to osoba świadcząca usługi na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenia, o działo, umowy agencyjnej, umowy cywilnoprawnej, wspólnik.

Dodatkowe wymogi

Przedsiębiorca winien wykazać się aktualnym oświadczeniem o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czas oczekiwania na wydanie oświaqdczenia (US)- do 5 dni roboczych.

Oświadczenie ważne jest trzy miesiące.

Wybór Operatora i złożenie wniosku

Za przyznanie dofinansowania na usługę rozwojową, a potem jego rozliczenie odpowiedzialny jest tzw. Operator PSF. W kazdym województwie działają inny Operatorzy. Kwota dofinansowania do szkoleń również może się różnić.

Obecnie (IV 2023) ze srodków PSF nie mogą skorzystać pracodawcy z województw mazowieckiego i pomorskiego. W pozostałych województwach środki z rozdania 2014-2021 są już wyczerpane lub na wyczerpaniu.

Środki z rozdania 2021-2027 będą dostępne wkrótce.

Województwo śląskie

 Na terenie woj. śląskiego obowiązuje system „fiszkowania”. Przedsiębiorcy skłądają wnioski o dofinansowane za pośrednictwem platformy ePUAP. Po akceptacji fiszki przedsiębiorca w ciągu 5 dni roboczych skłąda włąściwy wniosek u Operatora PSF. Harmonogram przewiduje nabory, w cyklu tygodniowym, do 23.06.2023 (stan na IV 2023).

Po otrzymaniu dofinansowania przedsiębiorca podpisuje umowę z Operatorem, następnie bierze udział w usłudze rozwojowej, ocenia jej jakość na stronie Bazy Usług Rozwojowych i rozlicza dofinansowanie.  Złożenie wniosku winno odbyć się minimum 2 miesiące przed datą realizacji usług, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy.

Pozostałe województwa

W kazdym województwie obowiązują inne systemy wnioskowania i może obowiązywać regionalizacja.  Szczegoły znajdują się na stronie www PARP.

Karajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wynikających z potrzeb firmy. 

Ile wynosi poziom dofinansowania dla wybranej przez Twoją firmę usługi rozwojowej?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

  • 100% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób)
  • 80% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych
  • Maksymalna kwota wsparcia na osobę w ciągu jednego roku wynosi ok. 12.000 zł

Gdzie złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wybrać szkolenie oraz złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi złożyć dokument aplikacyjny do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o dofinansowaniu przedsiębiorca podpisuje umowę z urzędem pracy. Po realizacji szkolenia przedsiębiorca dostarcza do urzędu potrzebną dokumentację w celu rozliczenia usługi.

Akademia Menedżera MŚP 

To model finansowania usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w  tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania w ramach PSF w Twoim województwie.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach:
Dział Szkoleń info@doskam.pl  tel. 730 005 350