REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DOSKAM  ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez Doskam za pośrednictwem strony internetowej doskam.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 3. Właścicielem i operatorem serwisu doskam.pl jest Doskam Sp. z o.o., z siedzibą w (44-102) Gliwicach, przy ul. Leśnej 45, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców X Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000232587, NIP 6312449523, REGON 240063121.
 4. Doskam posługuje się rachunkiem bankowym w ING Bank Śląski S.A. o numerze 04 1050 1298 1000 0023 3482 3628
 5. Użytkownik może kontaktować się z Doskam mailowo: info@dosakm.pl, telefonicznie: 730 005 350 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00) lub w formie pisemnej na adres: Doskam Sp. z o.o., ul. Leśna 45, 44-102 Gliwice.

§2 Definicje

 1. Doskam – Doskam Sp. z o.o. z siedzibą w (44-102) Gliwicach, przy ul. Leśna 45, KRS 0000232587, NIP 6312449523, REGON 240063121
 2. Regulamin – niniejszy dokument
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 5. Uczestnik – osoba, która będzie brała udział w szkoleniu
 6. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgłosiła Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub która we własnym imieniu zgłosiła się na Szkolenie.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Zgłoszenie – oświadczenie woli w formie pisemnej,  to znaczy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w którym Zamawiający oświadcza, że zgłasza siebie lub osoby trzecie na Szkolenie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – wiadomość e-mail wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez Doskam stanowiący potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.
 12. Potwierdzenie szkolenia – wysłana wiadomość e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika przez Doskam stanowiąca potwierdzenie przyjęcia realizacji Szkolenia we wskazanym w potwierdzeniu terminie; w przypadku Szkoleń zamkniętych – potwierdzenie szkolenia w sposób ustalony między Doskam a Zamawiającym.
 13. Umowa – dokument, na podstawie którego Doskam i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie Doskam przeprowadza Szkolenie zamknięte i wystawia fakturę.

§3 Zakres świadczonych usług

 1. Serwis jest stroną internetową prezentującą ofertę szkoleniową Doskam, za pomocą której Użytkownicy mogą dokonywać Zgłoszeń na szkolenia, kupować Szkolenia, albo być przekierowani na stronę Bazy Usług Rozwojowych prowadzoną przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości, za pomocą której Doskam oferuje szkolenia, które mogą  być dofinansowanie ze środków publicznych.
 2. Doskam świadczy usługę zwaną „Newsletter”, która polega na przesyłaniu Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną, a która zawiera informacje o aktualnej ofercie lub informacje o tematyce związanej z prowadzonymi szkleniami.
 3. Zapis na Newsletter jest dobrowolny, zawierany na czas nieokreślony a zgoda na jego otrzymywanie może zostać wycofana w każdym momencie.

§4 Zasady składania Zamówienia

 1. Zgłoszenia na Szkolenie można dokonać za pośrednictwem Serwisu podając:
  • Imię, nazwisko lub nazwę Zamawiającego,
  • Imię i nazwisko reprezentanta Zamawiającego oraz Uczestnika(ów) Szkolenia
  • Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) do Uczestnika(ów) oraz Zamawiającego,
  • Nazwę, termin i miejsce wybranego Szkolenia lub nr ID Szkolenia,
  • Formę płatności za Szkolenie,
 • Opcjonalnie, w celu uzyskania zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu szkolenia Uczestnik podaje swój PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.
 • Do skutecznego złożenia Zamówienia Zamawiający jak i każdy z Uczestników musi dobrowolnie wyrazić zgody na przetwarzanie przekazanych Doskam danych osobowych niezbędnych do realizacji Szkolenia.
 • Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronach Serwisu.

§5 Warunki realizacji usług

 1. Szkolenia realizowane są wg programu oraz na warunkach zawartych w Serwisie i Regulaminie.
 2. Doskam zastrzega sobie prawo do zmiany: miejsca szkolenia, terminu szkolenia prowadzącego zajęcia na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi chęć do przystąpienia do egzaminów akredytowanych przez firmy/organizacje trzecie Uczestnik może zostać zobligowany do rejestracji w tychże firmach/organizacjach i wyrazić zgody na przetwarzanie przez nie danych osobowych.

§6 Rezygnacja i odwołanie Szkolenia przez Uczestnika nie będącego Konsumentem

Postanowieni niniejszego paragrafu nie dotyczą Umów zawieranych przez Doskam z Konsumentami. Warunki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta są opisane w §7.

 1. W razie rezygnacji przez Zamawiającego ze Szkolenia uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a jeśli opłaty nie zostały uiszczone Zamawiający zobowiązany jest do ich uiszczenia zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych, chyba że Strony wspólnie uzgodnią inny sposób rozliczenia. Rezygnacji ze Szkolenia Otwartego dokonuje się w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez Doskam, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru innego terminu lub miejsca Szkolenia spośród zaproponowanych przez Doskam, albo zwrotu uiszczonej opłaty za odwołane Szkolenie – bez żadnych dalszych roszczeń ze Strony Zamawiającego. Informacje o odwołaniu Szkolenia Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej.
 3. Brak uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu zrealizowanym przez Doskam nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty opłat zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych ani nie stanowi podstawy ich zwrotu.
 4. Zwrot opłaty za podręcznik następuje po dokonaniu zwrotu podręcznika w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym. Koszt zwrotu podręcznika obciąża Zamawiającego lub Uczestnika.

§7 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Doskam umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zwaną dalej Umową), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  •  dla Umowy, w wykonaniu której Doskam wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  •  dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy tj. z chwilą otrzymania Potwierdzenia Szkolenia.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Doskam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (i) na adres info@doskam.pl, (ii) przesyłką poleconą albo kurierską na adres Doskam Sp. z o.o., ul. Leśna 45, 44-102 Gliwice. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Doskam przesyła niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail lub adres pocztowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Doskam wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Doskam o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Konsument jest obowiązany zwrócić otrzymany podręcznik na adres siedziby Doskam, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia. Konsument może także dokonać zwrotu podręcznika przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Doskam. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie podręcznika przed upływem tego terminu.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy Doskam dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Doskam może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (tj. w sytuacjach określonych w ust. 4), Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 9. Doskam nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki).

§8 Warunki płatności

 1. O ile odrębna umowa pomiędzy Zamawiającym a Doskam nie stanowi inaczej,  Zmawiający zobowiązany jest do zapłaty za Szkolenie przed rozpoczęciem tego Szkolenia lub rejestracją na egzamin.
 2.  Płatność zostaje dokonana:
  • przelewem na podstawie faktury pro forma na bankowy numer konta Doskam;
  • poprzez płatności on-line (za pośrednictwem serwisu Tpay.com);
 3. O ile nie jest wyraźnie zaznaczone wszelkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. Zamawiający winien wyrazić zgodę na akceptację faktur wystawianych i udostępnianych w formie elektronicznej.

§9 Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące organizowanych szkoleń w formie pisemnej do Doskam najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia.
 3. Doskam udzieli odpowiedź na reklamację w formie pisemnej kanałem jakim ją otrzymał.

§10 Postanowienia końcowe

 1.  Doskam zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.doskam.pl  na czas nieokreślony.