Częstym ograniczeniem pełnego korzystania z profitów zwinności jest kultura organizacyjna nie gotowa na przyjęcie procesów, ról i odpowiedzialności tak bardzo odmiennych od tradycyjnego, hierarchicznego porządku środowiska projektów. W takich sytuacjach transformacja z tzw. klasycznego zarządzania do Agile jest wymagającym procesem. Obecnie bardzo wiele organizacji potrzebuje wdrożyć ustrukturyzowaną, opartą o praktykę metodologię, która zapewnia zarządzanie i dyscyplinę wraz ze zwinnością i jej elastycznością.

AgilePM® bazując na Agile Project Framework od Agile Business Consortium ma ugruntowaną pozycją jako framework i certyfikat w zakresie zarządzania projektami Agile. Głównym powodem dla którego warto zaadoptować AgilePM® jest praktyczna metodologia, pozwalająca osiągnąć równowagę pomiędzy standardami, dyscypliną i transparentnością niezbędnymi do dobrego zarządzania projektem, a szybkim tempem zmian, elastycznością i upełnomocnieniem zespołów koniecznymi w Agile.

6 korzyści z adaptacji AgilePM®

 1. Zarządzanie pełnym cyklem życia projektu

Często nieformalność wielu rozwiązań agile jest zniechęcająca i postrzegana przez organizacje realizujące projekty i programy, gdzie istnieją już formalne procesy zarządzania projektami jako zbyt duże ryzyko. AgilePM® zapewniając zwinność zachowuje koncepcję projektu, realizację projektu i zarządzanie pełnym cyklem życia projektu.

2. Konfigurowanie skalowalności i formalizmu

Adaptacja AgilePM® może być dopasowywana do różnych potrzeb, uwarunkowań i ograniczeń organizacji. Mogą one dotyczyć strategii architektury, procedur finansowych, systemu compliance czy umów z dostawcami. Dopasowanie do aktualnych wymagań uzyskuje się poprzez odpowiednie skonfigurowanie cyklu życia projektu i określenie poziomu formalizmu Produktów – wewnętrznej dokumentacji projektu.

3. Zapewnienie jakości rozwiązania i zarządzania

Jednym z pryncypiów AgilePM® jest „Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości” (Never Compromise Quality). Zasada ta ma na celu zapewnienie, że rozwiązanie spełni potrzeby biznesowe i cele projektu. Wysokopoziomowe kryteria akceptacji są uwzględniane na różnych etapach cyklu życia projektu, od Wykonalności do Rozwoju Ewolucyjnego. Poziom jakości jest uzgadniany i przez wszystkich zrozumiały przed rozpoczęciem rozwoju rozwiązania. Odpowiedzialność za spełnienie odpowiednich kryteriów jakości spoczywa na każdej roli.

4. Jasne określenie ról i obowiązków

Współpracujący zespół jest cechą udanego projektu. AgilePM® jasno określa role i obowiązki uczestników projektu, którzy reprezentują interesy czterech obszarów: biznes (klient), rozwiązanie (techniczne), zarządzanie i procesy wspierające. Wszyscy zaangażowani w projekt AgilePM® ściśle ze sobą współpracują, aby wykluczyć potencjalne bariery komunikacyjne, a najlepsze rozwiązania powstają w samoorganizujących się, upełnomocnionych zespołach.

5. Włączenie popularnych praktyk Agile

Wśród narzędzi stosowanych w AgilePM® są popularne, powszechnie stosowane praktyki agile, które wspierają efektywny rozwój rozwiązań. Należą do nich priorytetyzacja MoSCoW, Timeboxing – ustalony przedział czasu, po zakończeniu którego osiągnięto określony cel oraz Rozwój Iteracyjny – proces, w którym rozwiązanie lub jego część, ewoluuje od ogólnej koncepcji do czegoś o zdefiniowanej wartości biznesowej.

6. Zarządzanie ryzykiem

Co zostanie uznane za ryzyko zależy od organizacji, które różnią się „apetytem” na ryzyko i przyjętym do niego podejściem. Kluczowymi obszarami AgilePM® pomagającymi redukować ryzyko nieudanego projektu są: ocenianie, monitorowanie i zarządzanie Czynnikami Wpływającymi na Sukces (ISF), Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ) stanowiący punkt wyjścia do jasnego, wspólnego zrozumienia ryzyk projektowych i ich łagodzenia oraz przestrzeganie 8. Pryncypiów AgilePM® mających na celu wspieranie podstawowej filozofii Agile Business Consortium, która brzmi:

„Najlepsza wartość biznesowa wyłania się, gdy projekty są powiązane z jasnymi celami biznesowymi, często dostarczają korzyści, a także angażują do współpracy ludzi zmotywowanych i umocowanych”.